Kerygmat jest głoszeniem prawdy, że Bóg kocha mnie pomimo moich największych grzechów zasługujących na wieczną śmierć. Umiłował mnie tak bardzo, że oddał swojego Syna abym mógł życ. "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne".(J 3,16)

Kerygmat można przekazać w sześciu następujących punktach:

 

I

Bóg jest miłością i kocha cię takiego, jakim jesteś tu i teraz. Kocha cię nie tylko za nic, ale pomimo słabości.

"Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie". (Iz 49,15)

 

II

Jesteś grzesznikiem, skutkiem tego nie doświadczasz Jego miłości i potrzebujesz Ratunku (Zbawienia).

"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć". (Rz 6,23)

 

III

Jezus już cię zbawił - przez śmierć, zmartwychwstanie i odejście do chwały uratował cię przed śmiercią wieczną, czyli nieszczęściem na zawsze.

"Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami". (Rz 5,8)

 

IV

Uwierz więc i nawróć się, zawierzając Jezusowi swe życie - czyniąc Go panem swego życia - by cię prowadził przez nie.

"Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie". (Rz 10,9)

 

V

Jesteś słaby, by wytrwać - przyjmnij dary Ducha Świętego, który pragnie uczyć cię życia jako Dziecka Bożego.

"I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała". (Ez 47,26)

 

VI

Stań się aktywnym członkiem wspólnoty modlitewnej Kościoła i przekazuj swą wiarę przez ewangelizację i świadectwo innym.

"Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących". (Dz 4,32a)

 


Kerygmat to głoszenie powyższych prawd w oparciu o cytaty bibilijne, poszerzone o osobiste świadectwa wiary i nawrócenia oraz nauczanie. Ewangelizacja jest spotkaniem Boga w świadectwie.